GO Home Styling

Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en GO Home Styling

Artikel 1: Algemeen

1.1. Definities

a. GO Home Styling te Dirksland (handelsnaam van Wilma Vos): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81360991, gevestigd aan Boomvlietstraat 9, 3247 KJ te Dirksland.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met GO Home Styling een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en GO Home Styling, die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever

werkzaamheden verricht op het gebied van verkoopstyling, interieurontwerp of interieuradvies.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met GO Home Styling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van

deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GO Home Styling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

2.1. Offertes van GO Home Styling zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat GO Home Styling de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. Offertes zijn 30 dagen geldig.

2.2. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van GO Home Styling staan omschreven, wordt door GO Home Styling schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door GO Home Styling zijn bevestigd.

2.3.Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat GO Home Styling aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. GO Home Styling zal zulks schriftelijk (per e-mail) bevestigen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1. GO Home Styling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

3.2. GO Home Styling kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘verkoopstyling, interieurontwerp of interieuradvies’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald.

3.3. Wanneer opdrachtgever besluit het interieurontwerp of interieuradvies, om welke reden dan ook, niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

3.4. Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan GO Home Styling onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt GO Home Styling hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. GO Home Styling is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

3.5. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door GO Home Styling gegeven advies.

3.6. De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van GO Home Styling vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

3.7. GO Home Styling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 4: Verkregen informatie en documenten

4.1. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5: Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door GO Home Styling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door GO Home Styling op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Voor interieurontwerpen dient door de opdrachtgever een voorschot te worden voldaan voordat GO Home Styling begint aan de uitvoering van

het ontwerp. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. De betaling van het restant van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, na afloop van de opdracht.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3. Wanneer, in geval van verkoopstyling, opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van GO Home Styling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van GO Home Styling.

6.4. Voor opdrachten buiten Goeree-Overflakkee wordt een kilometervergoeding van 30 cent per km inclusief BTW in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. GO Home Styling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. GO Home Styling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door GO Home Styling geleverde dienst(en).

7.2. GO Home Styling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. GO Home Styling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GO Home Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan GO Home Styling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is GO Home Styling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan GO Home Styling zijn verstrekt, heeft GO Home Styling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. GO Home Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GO Home Styling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor GO Home Styling kenbaar behoorde te zijn.

7.5. GO Home Styling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. GO Home Styling is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door GO Home Styling tijdens het advies is geadviseerd.

7.7. Indien GO Home Styling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.8. Alle aanspraken jegens GO Home Styling die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij GO Home Styling zijn ingediend, vervallen door verjaring.

7.9. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigd of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

7.10.Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is GO Home Styling voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt GO Home Styling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar GO Home Styling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9: Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of per e-mail aan GO Home Styling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal GO Home Styling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door GO Home Styling worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. GO Home Styling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 10: Diversen

10.1. GO Home Styling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is GO Home Styling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. GO Home Styling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift GO Home Styling tot mededeling verplicht.

10.4. GO Home Styling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat GO Home Styling de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en GO Home Styling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van GO Home Styling opgeslagen om opdrachten te verwerken. GO Home Styling geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. GO Home Styling hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. (Zie ook de Privacyverklaring)


Artikel 12: Eigendoms- en auteursrechten

12.1. In het kader van de opdracht door GO Home Styling tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover GO Home Styling heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

12.2. GO Home Styling heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft GO Home Styling toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van verkoopstyling en interieurontwerp gebruikt worden op www.gohomestyling.nl.

12.3. Aan tekeningen en plattegronden gemaakt door GO Home Styling kunnen geen rechten ontleend worden. GO Home Styling is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

12.4.Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan GO Home Styling. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Ontwerp of Advies niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van GO Home Styling, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 13: Meubelverhuur

13.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van GO Home Styling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

13.2. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door GO Home Styling gebruikt kunnen worden.13.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever. (Zie ook de Huurvoorwaarden inboedel GO Home Styling).


GO Home Styling

Interieurontwerp & Verkoopstyling

Over

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

KVK 81360991

BTW NL003557219B49

IBAN NL96 RABO 0363 3321 97

Contact

06-54215574


copyright © 2021 | GO Home Styling – ZienWebdesign